รับรีโนเวทบ้าน

เทคนิคการเลือกผู้รับเหมา เมื่อตอนนี้ คุณคงพอจะทราบแล้วว่า สาระสำคัญในการทำสัญญาว่าจ้างในการสร้างบ้าน หรือต่อเติมอาคารนี้คืออะไร

เทคนิคการเลือกผู้รับเหมา เมื่อตอนนี้ คุณคงพอจะทราบแล้วว่า สาระสำคัญในการทำสัญญาว่าจ้างในการสร้างบ้าน หรือต่อเติมอาคารนี้คืออะไร

สร้างบ้านทั้งทีควรมี เทคนิคการเลือกผู้รับเหมา อย่างไง เราเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่มีประสบการณ์ และมีทีมงานออกแบบ และทีมงานก่อสร้างที่มีความรู้ รวมถึงทีมฝ่ายขายก็มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในส่วนของงานรับเหมาก่อสร้าง อย่างยาวนาน ซึ่งทางบริษัทเรารู้ดีถึงปัญหาตรงนี้ เราจึงคำนึงถึงความสำคัญ และไม่อยากให้ท่านเสียเวลากับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่ไม่มีประการณ์ และไม่มีความสามารถ ทำงานตรงนี้ให้ตรงกับความต้องการ ของทางลูกค้าได้ ซึ่งทางบริษัทเราสามารถทำงานได้ ในระบบเทิร์นคีย์ ครบวงจร

เทคนิคการเลือกผู้รับเหมา
รับสร้างบ้าน

เทคนิคการเลือกผู้รับเหมา ทั้งงานออกแบบภายใน ออกแบบภายนอก ออกแบบบ้าน ออกแบบอาคารพาณิชย์ ออกแบบร้านเหล้า ออกแบบอพาร์ทเม้นท์ ออกแบบร้านเหล้า รวมถึง รับก่อสร้างบ้าน ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ ก่อสร้างร้านเหล้า รวมถึงงานบิวท์อิน และงานรีโนเวท ฯลฯ เราก็สามารถทำได้ ครบจบในทีเดียว

เมื่อตอนนี้ คุณคงพอจะทราบแล้วว่า สาระสำคัญในการทำสัญญาว่าจ้าง ในการสร้างบ้าน เทคนิคการเลือกผู้รับเหมา หรือต่อเติมอาคารนี้คืออะไร และใช้บังคับอย่างไร กับใครบ้าง ดังนั้นต่อไปนี้ ให้คุณพิจรณาถึงเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่คุณและผู้รับเหมาต้องเตรียมพร้อม ในการเซ็นสัญญา ว่าจ้างนี้ในการสร้างบ้าน

เทคนิคการเลือกผู้รับเหมา
รับสร้างบ้าน
เทคนิคการเลือกผู้รับเหมา
รับสร้างบ้าน

● กรณีเป็นตัวแทน มาทำสัญญาแทนผู้รับเหมา หรือตัวแทนผู้มีอำนาจในการทำสัญญาของ นิติบุคคลคุณจะต้องตรวจเอกสาร ให้พร้อมดังนี้

เทคนิคการเลือกผู้รับเหมา
รับสร้างบ้าน
เทคนิคการเลือกผู้รับเหมา
รับสร้างบ้าน

1.หนังสือมอบอำนาจ ให้กระทำการแทน

จะต้องระบุในช่องผู้มอบอำนาจ ให้ทำสัญญาจ้างเหมาสร้างบ้าน และต่อเติมอาคาร กับ(ระบุชื่อผู้ว่าจ้าง) แทนข้าพเจ้า และในหนังสือมอบอำนาจนี้ จะต้องมีรายชื่อของผู้มอบอำนาจ และผู้รับใบอำนาจด้วยเป็นสำคัญ

2.ในกรณีที่ผู้รับเหมามีสถานะเป็นนิติบุคคล

เช่น บริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องมีตราประทับของบริษัทหรือของห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วยทุกกรณี อีกทั้งจำเป็นต้องมีใบรับรองจากสำนักงานธุรกิจการค้า ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนั้นจดทะเบียนไว้ เพื่อยืนยันสถานะของนิติบุคคล ในการยืมยันในการทำธุรกิจ และหนังสือรับรองนั้น จะต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรองนั้น

3.สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ผู้รับเหมา)

4.สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ตัวแทน)

5.สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งของผู้รับเหมาและตัวแทนที่กระทำการแทนในสัญญา

ในกรณีการมอบอำนาจนี้ คุณจะต้องตรวจสอบสำเนาเอกสารให้ดีว่า ลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ (ผู้รับเหมา) ในการเซ็นรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานต่างๆ ถูกต้องตรงกับในหนังสือมอบอำนาจ หรือไม่หากไม่ตรง หรือมีเหตุให้มีข้อสงสัยใน”ความเหมือน”คุณอย่าพึ่งเซ็นสัญญษว่าจ้าง อย่างเด็ดขาด

เทคนิคการเลือกผู้รับเหมา
รับสร้างบ้าน
เทคนิคการเลือกผู้รับเหมา
รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน

● กรณีผู้รับเหมาที่เป็นบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ผู้ที่ลงลายมือ ชื่อในสัญญาจ้างรับเหมาก่อสร้างและต่อเติมอาคาร จะต้องมีอำนาจใน บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเท่านั้น เช่น

1.บริษัทจำกัด

ผู้ลงนามในสัญญาต้องมีตำเแหน่งในกรรมการ ผู้จัดการในบริษัทจำกัด โดยจพต้องตรวจสอบในหนังสือรับรองในหนังสือจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่า ผู้ที่ลงนานในสัญญาเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่และหากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ลงนาม จะต้องมีตราประทับของบริษัทด้วยทุกกรณี อีกทั้งต้องมีใบรับรองการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ บริษัทนั้นจดทะเบียน เพื่อยืนยันสถานะของนิติบุคลลในการทำธุรกิจ และหนังสือรับรองนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน

รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน

2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ผู้ที่ลงนามในสัญญาต้องมีตำแหน่งในหุ้นส่วนผู้จัดการเท่านั้น โดยจะต้องตรวจสอบจากการจดหนังสือการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่า ผู้ที่ลงนามในสัญญาเป็นคุลคลคนเดียวกันหรือไม่ และหากหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ลงนาม จะต้องมีตราประทับของห้างหุ้นส่วนในทุกรณี อีกทั้งต้องมีใบรับรองจากกรมธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ห้างหุ้นส่วนนั้นจดทะเบียน เพื่อยืนยันสถานะของนิติบุคคลในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหนังสือรับ รองนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือน

⟰ เอกสารหลักฐานผู้ว่าจ้าง (เจ้าของบ้าน)

1.สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประชาชนของผู้ว่าจ้าง

2.สำเนาหรือทะเบียนบ้านของผู้ว่าจ้าง

3.สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านที่เป็นพื้นที่ในการก่อสร้าง

 เราเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์และมีทีมงานออกแบบและทีมงานก่อสร้างที่มีความรู้ รวมถึงทีมฝ่ายขายก็มีความสามารถและมีประสบการณ์ในส่วนของงานรับเหมาก่อสร้างอย่างยาวนาน ซึ่งทางบริษัทเรารู้ดีถึงปัญหาตรงนี้เราจึงคำนึงถึงความสำคัญและไม่อยากให้ท่านเสียเวลากับบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ไม่มีประการณ์ และไม่มีความสามารถทำงานตรงนี้ให้ตรงกับความต้องการของทางลูกค้าได้ ซึ่งทางบริษัทเราสามารถทำงานได้ในระบบเทิร์นคีย์ ทั้งงานออกแบบภายใน ออกแบบภายนอก ออกแบบบ้าน ออกแบบอาคารพาณิชย์ ออกแบบร้านเหล้า  ออกแบบอพาร์ทเม้นท์ ออกแบบร้านเหล้า รวมถึง รับก่อสร้างบ้าน ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ ก่อสร้างร้านเหล้า รวมถึงงานบิวท์อินและงานรีโนเวท ฯลฯ เราก็สามารถทำได้ครบจบในทีเดียว
รับสร้างบ้าน
 เราเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์และมีทีมงานออกแบบและทีมงานก่อสร้างที่มีความรู้ รวมถึงทีมฝ่ายขายก็มีความสามารถและมีประสบการณ์ในส่วนของงานรับเหมาก่อสร้างอย่างยาวนาน ซึ่งทางบริษัทเรารู้ดีถึงปัญหาตรงนี้เราจึงคำนึงถึงความสำคัญและไม่อยากให้ท่านเสียเวลากับบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ไม่มีประการณ์ และไม่มีความสามารถทำงานตรงนี้ให้ตรงกับความต้องการของทางลูกค้าได้ ซึ่งทางบริษัทเราสามารถทำงานได้ในระบบเทิร์นคีย์ ทั้งงานออกแบบภายใน ออกแบบภายนอก ออกแบบบ้าน ออกแบบอาคารพาณิชย์ ออกแบบร้านเหล้า  ออกแบบอพาร์ทเม้นท์ ออกแบบร้านเหล้า รวมถึง รับก่อสร้างบ้าน ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ ก่อสร้างร้านเหล้า รวมถึงงานบิวท์อินและงานรีโนเวท ฯลฯ เราก็สามารถทำได้ครบจบในทีเดียว
รับสร้างบ้าน
 เราเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์และมีทีมงานออกแบบและทีมงานก่อสร้างที่มีความรู้ รวมถึงทีมฝ่ายขายก็มีความสามารถและมีประสบการณ์ในส่วนของงานรับเหมาก่อสร้างอย่างยาวนาน ซึ่งทางบริษัทเรารู้ดีถึงปัญหาตรงนี้เราจึงคำนึงถึงความสำคัญและไม่อยากให้ท่านเสียเวลากับบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ไม่มีประการณ์ และไม่มีความสามารถทำงานตรงนี้ให้ตรงกับความต้องการของทางลูกค้าได้ ซึ่งทางบริษัทเราสามารถทำงานได้ในระบบเทิร์นคีย์ ทั้งงานออกแบบภายใน ออกแบบภายนอก ออกแบบบ้าน ออกแบบอาคารพาณิชย์ ออกแบบร้านเหล้า  ออกแบบอพาร์ทเม้นท์ ออกแบบร้านเหล้า รวมถึง รับก่อสร้างบ้าน ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ก่อสร้างอพาร์ทเม้นท์ ก่อสร้างร้านเหล้า รวมถึงงานบิวท์อินและงานรีโนเวท ฯลฯ เราก็สามารถทำได้ครบจบในทีเดียว
รับสร้างบ้าน

⟰ เอกสารหลักฐานของผู้รับเหมา (ผู้รับเหมา)

1.สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชนของผู้รับเหมา

2.สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (ในกรณีที่ผู้รับเหมาเป็นบุคคลธรรมดา)

3.สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้รับจ้าง

4.สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน(ในกรณีที่ผู้รับเหมาเป็นบุคคลธรรมดา)

5.สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองจดทะเบียนบุคคล(ในกรณีที่ผู้รับเหมาเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท

จำกัด (บจ.)หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก)

6.สำเนาหรือหนังสือรับรองสถานะของนิติบุคคลในการทำธุรกิจ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน (ในกรณีที่ผู้รับเหมาเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัทจำกัด

(บจ.) หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด(หจก.)

เราเป็นมากว่าผู้รับเหมาทั่วไปเพราะเรามีความชำนานและความโดดเด่นที่เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครในหลากหลายสไตล์เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เราไม่อยากให้ท่านเสียเวลาเปล่า กับผู้รับเหมาทั่วไปที่ไม่มีความรับผิดชอบทิ้งงานและไม่มีประสบการณ์ที่มากพอ แต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะหาผู้รับเหมาที่ดีและมีประสบการณ์มีความชำนานและมีทีมงานจากหลายๆฝ่ายละก็ สามารถทักหาเราเพื่อที่เราจะได้ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ท่านได้ เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าเป็นเหมือนพี่น้องเราจึงให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลในแบบฉบับครอบครัว

ติดต่อเรา⁣

รับออกแบบบ้าน

หรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์

☎️ TEL : 098-016-1989