ออกแบบ หอพักให้เช่า
ควบคุมอาคาร ตามกฎหมาย พ.ร.บ ควบคุมอาคาร ในการออกแบบหอพักหรือรีโนเวทห้องเช่าไม่ว่าจะเป็นหอพักขนาดเล็กหอพักขนาดใหญ่ ต้องทำให้ถูกกฎหมาย

ออกแบบห้องเช่าตามกฎควบคุมอาคาร

ห้องเช่าหรือหอพักเป็นอีกงานออกแบบที่จำเป็นต้องมีความชำนานในการออกแบบหอพักหรือรีโนเวทห้องเช่าไม่ว่าจะเป็นหอพักขนาดเล็กหอพักขนาดใหญ่หรือห้องเช่ารายวันห้องเช่าขนาดเล็กหรือหอพักขนาดใหญ่ล้วนจำเป็นต้องมีการวางแผนให้ห้องเช่าหรือหอพักเราเป็นตามกฎของอาคารซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากในการสร้างอาคารสักหลังเพราะไม่ใช้ว่าผู้รับเหมาทั่วๆไปสามารถดำเนินการเองได้ต้องมีการวางแผนทำแปลนเลย์เอาท์เจากทางสถาปนิกและวิศวะกรที่มีใบรับรองหรือสามารถเซ็นเอกสารได้ เพราะด้วยกับว่าอาคารห้องเช่าหรือหอพักไม่ใช้อาคารที่มีขนาดเล็กหอพักบางที่หรือห้องเช่าบางที่มีขนาดใหญ่หลายชั้นจึงมีกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบหอพักหรือก่อสร้างห้องเช่าหรือจำเป็นต้องมีระยะร่นที่เหมาะสมซึ่งจะมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างในการออกแบบหอพัก ออกแบบห้องเช่าหรือก่อสร้างหอพักหรือสร้างห้องเช่าที่เป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร

ผลงานออกแบบห้องเช่าตามกฎควบคุมอาคาร

1.กฎกระทรวง ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 55

1.1 ขนาดของห้อง ของอาคารพักอาศัยรวมแต่ละห้องต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 20 ตร.ม.
1.2 ระยะดิ่งจากพื้นถึงพื้นสำหรบอาคารพักอาศัยรวมต้องไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
2.1 สร้างอาคารได้สูงไม่เกิน 2 เท่าของระยะวัดจากด้านหน้าอาคารไปยังถนนฝั่งตรงข้าม
2.2 กรณีถนนสาธารณะด้านหน้าที่ดินมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร จะต้องร่นแนวอาคารจากศูนย์กลางถนนสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า 6 เมตร
2.3 อาคารสาธารณะต้องมีระยะร่นด้านหลังที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร และมีที่ว่างรอบอาคารไม่น้อยกว่า 1 เมตร
2.4 ช่องเปิดของอาคาร ชั้น 1 และชั้น 2 ต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร และช่องเปิดตั้งแต่ชั้น 3 ขึ้นไป ต้องมีระห่างไม่น้อยกว่า 3 เมตร
2.5 ต้องมีที่พักขยะในสัดส่วน 2.4 ลิตร/ คน/ วัน และมีพื้นที่เก็บสำรองไม่น้อยกว่า 3 วัน
2.6 อาคารขนาดใหญ่ (อาคารที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตร.ม. หรือสูงเกิน 15 เมตร) จะต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ ในสัดส่วน 1 คันต่อพื้นที่อาคารทุก 120 ตารางเมตร
2.7 อาคารจะต้องมีบันไดหลักกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร และบันไดหนีไฟกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร ระยะห่างระหว่างบันไดหนีไฟไม่น้อยกว่า 60 เมตร และระยะจากปลายทางเดินที่เป็นปลายตันจนถึงบันไดหนีไฟต้องไม่น้อยกว่า 10 เมตร บันไดหนีไฟที่เป็นลักษณะบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร ให้ทำบันไดหนีไฟถึงแค่ชั้น 2 ได้
2.8 ทางเดินภายในอาคารต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
2.9 ต้องมีพื้นที่หน้าลิฟท์กว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
2.10 อาคารสูง (สูงเกิน 23 เมตร) หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (พื้นที่เกิน 10,000 ตร.ม.)จะปลูกสร้างได้ ต้องมีถนนสาธารณะด้านหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร
2.11 อาคารพักอาศัยรวม ต้องมีที่สัดส่วนที่ว่างบนที่ดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
กฎกระทรวงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
3.1 ในกรณีที่เป็นอาคารพักอาศัยรวมตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป จะต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯพิจารณา

ควบคุมอาคาร

ควบคุมอาคาร


นอกจากนี้จะมีรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆ ตามกฏหมายควบคุมอาคารปกติ ซึ่งเราไม่ได้รวบรวมไว้ในนี้ เบื้องต้นสามารถสอบถามบริษัทออกแบบเพิ่มเติม สำหรับเรื่องการออกแบบอพาร์ทเม้นท์ หอพัก หรืออาคารอื่นๆสามารถเลี่ยงกฏข้อบังคับทำได้บ้าง แต่ไม่ใช่ว่ามากจนเกินไปรวมไปถึง ข้อควรรู้ก่อนขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่ควรรู้ไว้ด้วยนะครับ เพราะสุดท้ายจะส่งผลกระทบกับการลงทุนและรูปแบบการใช้อาคารของอาคารที่จะลงทุนเอง ในอนาคตขอให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนอพาร์ทเม้นท์ หอพัก ธุรกิจห้องเช่า

ควบคุมอาคาร

ควบคุมอาคาร

การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

มาตรา21

ผู้ใดจะก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือแจ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ

มาตรา21 ทวิ

การก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารชนิดหรือประเภทที่กฎกระทรวงกําหนดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา22

ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารดังต่อไปนี้ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานทองถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ

ควบคุมอาคาร

ควบคุมอาคาร

(1) อาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร

(2) อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมต

ทั้งหมดนี้คือข้อกำหนดเบื้องต้นในการออกแบบหอพัก ออกแบบห้องเช่า หรืออาคารสูงที่จำเป็นต้องทำตามกฎระเบียบที่ พ.ร.บ ควบคุมอาคารกำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2522

เราเป็นมากว่า(ผู้รับเหมา)ทั่วไปเพราะเรามีความชำนานและความโดดเด่นที่เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครในหลากหลายสไตล์ไม่ว่างจะ รับออกแบบบ้าน รับออกแบบบ้านชั้นเดียว รับออกแบบบ้านสองชั้น บิ้วอินห้องนอน บิ้วอินตู้เสื้อผ้า บิ้วอินคอนโด หรือ บิ้วอินห้องนั่งเล่นก็ตามที รวมถึงงานรับเหมาก่อสร้างก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นรับเหมาก่อสร้างบ้าน หรือ รับเหมาก่อสร้างในรูปแบบอื่นๆก็ตามที และยังไม่เหมารวมถึงงานรีโนเวท เช่น รีโนเวทบ้านชั้นเดียว รีโนเวทบ้าน 2 ชั้น หรือ รับรีโนเวทบ้านเก่า รับรีโนเวทบ้านไม้เก่า หรือ รับรีโนเวทบ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เราก็ผ่านงานทั้งงานออกแบบบ้าน 3D หรือ งานก่อสร้างมาอย่างโชคโชนนับไม่ถ้วน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เราไม่อยากให้ท่านเสียเวลาเปล่า กับผู้รับเหมาทั่วไปที่ไม่มีความรับผิดชอบทิ้งงานและไม่มีประสบการณ์ที่มากพอ แต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะหาผู้รับเหมาที่ดีๆและมีประสบการณ์มีความชำนานและมีทีมงานจากหลายๆฝ่ายละก็ สามารถทักหาเราเพื่อที่เราจะได้ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ท่านได้ เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าเป็นเหมือนพี่น้องเราจึงให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลในแบบฉบับครอบครัว

ติดต่อเรา⁣

รับออกแบบบ้าน

หรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์

☎️ TEL : 098-016-1989

ใส่ความเห็น