ตรวจงวดงานก่อนชาระเงิน
การตรวจงานตามงวดงานก่อนชำระเงิน ในสัญญานอกจากที่คุณจะต้องระบุจำนวนเงินในการว่าจ้างแล้ว สิ่งสำคัญคือการตรวจรับงานประจำงวดงาน

การตรวจงวดงานก่อสร้างก่อนชำระเงิน

ในสัญญา ตรวจงวดงานก่อสร้าง นอกจากที่คุณจะต้องระบุจำนวนเงินในการว่าจ้างแล้ว สิ่งสำคัญคือการตรวจรับงานประจำงวดงาน ก่อนที่คุณจะทำการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเหมาไป โดยคุณจะมีความเข้มงวด และเคร่งครัดต่อรายละเอียดในการก่อสร้าง กล่าวคือ รายละเอียดระบุไว้อย่างไร ผู้รับเหมาจำต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามนั้นก่อน จึงจะมีการจ่ายเงินประจำงวดงานนั่นเอง

ตรวจงวดงานก่อสร้าง
ขุดพื้นที่ ก่อนลงคอคานดินเพื่อปูพื้นชั้น แรก

งวดงานที่ 1

งวดแรกประเดิมสัญญานี้ โดยมากมักใจอ่อนจ่ายค่ามัดจำ หรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมาในขณะที่เซ็นสัญญา หรือไม่ผู้รับเหมาก็จะอ้างจารีตประเพณีในการจ่ายค่ามัดจำ ว่าจะต้องจ่ายค่ามัดจำหลังจากเซ็นสัญญาแล้ว เรื่องนี้คุณอาจพิจารณาจากฐานานุรูปของผู้รับเหมาว่าอยู่ในระดับไหน หากคุณปลงใจจ้างผู้รับเหมาที่เป็นบริษัทใหญ่ มีสถานที่ตั้งสำนักงานเป็นหลักแหล่ง หรือไม่มีประวัติ

หรือพิจารณาทั้งสิ้นแล้วว่า “ท่านคงไม่หนี” คุณก็อาจจ่ายค่ามัดจำหรือค่าจ้างล่วงหน้าไปก่อนได้ หลังจากเซ็นสัญญาจ้างเหมาไปแล้วแต่หากพิจารณาแล้วผู้รับเหมา “อกแง่ก” ไม่ค่อยหน้าไว้วางใจ แสดงอาการชักหน้าไม่ถึงหลังให้เห็น เช่นนี้ ขอแนะนำให้คุณ อย่า!!! จ่ายค่ามัดจำเด็ดขาด จนกว่าจะเห็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการดำเนินการงวดแรกทั้งหมด หากผู้รับเหมาอ้างแบบคิ้วขมวดว่า “ที่ไหนๆ เขาก็ทำกันแบบนี้” ขึ้น ก็อาจกล่าวตอบไปว่า

ตรวจงวดงานก่อสร้าง
สัญญา ตรวจงวดงานก่อสร้าง ก่อนชำระเงิน

“เมื่อคืนผมนั่งเปิดดูกฎหมายแล้ว ไม่เห็นมีบอกให้ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายค่ามัดจำ หรือค่าจ้งล่วงหน้าเละพี่แต่หาก ท่านยังฟาดงวงฟาดงาอยู่” คุณก็จะอนุมานได้เลยว่า ผู้รับเหมาท่านที่ต้องการเงินก้อนแรกจากคุณไปทำอย่างอื่นที่สำคัญกว่าบ้านของคุณ เพราะข้อความที่ระบุในสัญญาจ้างเหมาบน ระบุไว้ว่า

ตรวจงวดงานก่อสร้าง
งานสร้างอาคารใหม่ ชั้น 2

“หากผู้รับเหมาทำการก่อสร้างตามปกติวิสัยทั่วไปในการก่อสร้าง หรือปลูกสร้าง หรือต่อเติมอาคาร หรือละทิ้งงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร ติดต่อกันเป็นผู้ว่าจ้างย่อมถือเป็นเหตุในการบอกเลิกสัญญาว่าจ้างได้ ซึ่งจะต้องมีการบ

เงินมัดจำหรือค่าจ้างล่วงหน้า ดังนั้นผู้รับเหมาหัวใสจะคิดคำนวณอยู่ในใจแล้วว่า“เขามีโอกาสหมุนเงินอีก 30 วัน ซึ่งวันที่ 30 ผู้รับเหมาก็อาจจะค่อยเริ่มดำเนินการได้ซึ่งที่จริงแล้ว กฎหมายมิได้ระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่า จะต้องติดต่อกันถึง30 วัน แต่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยสัญญาเอกเทศจ้างทำของ ซึ่งสัญญาจ้างเหมาจะใช้อำนาจตามกฎหมายนี้ใช้บังคับระหว่างผู้รับ

ตรวจงวดงานก่อสร้าง
งานสร้างใหม่

จ้างและผู้ว่าจ้าง คือ มาตรา 539 บัญญัติว่า

“ถ้าผู้รับจ้างไม่เริ่มทำการในเวลาอันควร หรือทำการชักช้าฝ่าฝืนข้อกำหนดแห่งสัญญาก็ดี หรือทำการชักช้า โดยปราศจากความผิดของผู้ว่าจ้าง จนอาจคาดหมายล่วงหน้าได้ว่า การนั้นจะไม่สำเร็จภายในกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ก็ดี ผู้ว่าจ้างชอบที่จะเลิกสัญญาเสียได้มพักต้องรอคอย ให้ถึงเวลากำหนดส่งมอบของนั้นเลยเช่นนั้น “เวลาอันควร” ในที่นี้ อาจเป็น 7, 15 หรือ 30 วันก็ได้ ซึ่งในกรณี30 วันนี้ เป็นจารีตที่ถือปฏิบัติกันมาช้านาน ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมาอาจพิจารณาได้ว่า ระยะเวลา 30 วันนี้ อาจจะเพียงพอในการที่ผู้ว่าจ้างเช่นคุณจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้แน่นอนว่า “ท่านหนีชัวร์ หรือไม่มีทางสำเร็จชัวร์ ดังการตรวจงานตามงวดงานก่อนชำระเงินสะอึกเล่น

ความหนึ่งในมาตรา 539 นี้ ความว่า

“จนอาจคาดหมายล่วงหน้าได้ว่า การนั้นจะไม่สำเร็จภายในกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ก็ดี ผู้ว่าจ้างชอบที่จะเลิกสัญญาเสียได้มีพักต้องรอคอยหรือหากคุณพบข้อสังเกตอันพึงจะเชื่อได้ว่า ผู้รับเหมาจำต้องนำเงินมัดจำนี้ไปจ่ายค่าวัสดุที่สั่งมาเพื่อดำเนินการในงวดงานงวดแรกจริง คุณอาจตัดสินใจอนุโลมให้ผู้รับเหมาก็ได้ โดยตามไปชำระค่าวัสดุก่อสร้างนั้นด้วยตัวคุณเอง หากเงินในค่ามัดจำยังเหลือหลังจากชำระค่าวัสดุไปแล้ว เมื่อวัสดุนั้นมากองที่บ้านคุณแล้วคุณก็อาจจ่ายส่วนที่เหลือของเงินมัดจำนั้น ให้แก่ผู้รับเหมาก็ได้วิธีการโอนอ่อนผ่อนปรนเช่นนี้ ก็ถือเป็นการดีสำหรับคุณผู้เป็นเจ้าของบ้านผู้โอบอ้อมอารี หรืออย่างน้อย “ผู้รับเหมา ท่านก็ติดคุณแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อถึงเวลาที่คุณจะขออะไรจากผู้รับเหมาบ้าง คุณค่อยอ้างเรื่องที่ติดกันไว้นี้ ให้ผู้รับเหมา

ตรวจงวดงานก่อสร้าง
งานก่อสร้างจากพื้นที่ดินเปล่า

งวดงานที่ 2

ช่างผู้รับเหมาจะต้องวางผัง ขุดหลุม และตอกเสาเข็ม ซึ่งโดยมากผู้รับเหมามักขอให้คุณจ่ายเงินค่าจ้างงวดงานนี้ก่อน โดยที่ยังตอกเสาเข็มไม่เสร็จ ด้วยเหตุผลทั้งปวง ทั้งๆ ที่มีเพียงแต่ปักฝังหรือขุดหลุมเท่านั้น ขอแนะนำว่า คุณอย่าใจอ่อนเด็ดขาด หากคุณไม่อยากตรวจงวดงานต่อๆ ไปแบบตีนพอกหางหมู ดังนั้นค่อยจ่ายค่าจ้างงวดแรกให้ผู้รับเหมาไปงวดนี้อาจทําใจลำบาก เพราะผู้รับเหมาจะเฝ้าออดอ้อน หรือไม่กี่แสดงท่าทางไม่พอใจเล็กน้อย ประมาณว่า “อะไร ไม่ไว้ใจกันเหรอ”

คุณควรเอาน้ำเย็นเข้าลูบ โดยการหาเหตุผลที่เหมาะสม เช่น“ภรรยาผมด ถ้าเอาตามพี อีเอาผมถึงตายแน่” หรือไม่ก็“อีกนิดเดียวนะพี่นะ เอาเสร็จเถอะ เสร็จรีบจ่ายให้ทันที ดึกแค่ไหน ผมก็จะวิ่งไปโอนให้อะไรประมาณนี้ ที่คุณจำต้องเด็ดขาด เด็ดขาดในเรื่องที่สมควรเด็ดขาดหากผ่านงวดงานแรกนี้ไปด้วยดีแล้ว ผู้รับเหมาจะรู้อยู่แก่ใจเองโดยอัตโนมัติว่า“ไอ้จืดนี่ไม่ใช่เล่นๆ” หลังจากนั้นผู้รับเหมาก็จะไม่กล้าเรียกร้องในกรณีแบบนี้อีกในงวดงานต่อไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณอาจพิจารณาถึงเหตุผลที่สมควรอนุโลมได้ด้วยเช่น งานเล็กๆ น้อยๆ ที่ยังเก็บไม่เสร็จ เป็นต้น

งวดงานที่ 3

งานเสาชั้นล่างเสร็จสมบูรณ์งานฐานราก งานตอม่อ งานคานคอดิน และแล้ว งวดงานนี้ไม่ค่อยจะมีปัญหา เพราะผลงานจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น หากผู้รับเหมายังทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ย่อมสังเกตเห็นได้ง่าย อีกทั้งการดำเนินการดังกล่าว จะต้องมีแรงงานในการเข้าประจำในงานที่รับผิดชอบมากมาย

งานฐานราก งานตอม่อ งานคานคอดิน
งานฐานราก งานตอม่อ งานคานคอดิน

งวดงานที่ 4

ช่างผู้รับเหมาจะต้องหล่อคานชั้นสอง งานเสาชั้นสอง งานพื้นชั้นล่าง และงานพื้นชั้นบนเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมากจะต้องหล่อเสาและเทคานชั้น 2 ให้เรียบร้อยก่อน จึงจะวางพื้นไม้หรือพื้นซีเมนต์ได้ แต่บางครั้งผู้รับเหมาอาจทำเพียงแค่หล่อเสาและเทคานชั้น 2 แล้วข้ามขั้นตอนไปขึ้นโครงหลังคาเลย แล้วอ้างกับคุณว่าจะมุงหลังคาตอนใกล้หน้าฝน เพราะถ้ามีหลังคาจุดใดจุดหนึ่งรั่วซึมจะได้แก้ไขได้เลย แล้วขอให้คุณชำระค่างวดงานที่ 6 บางส่วน ซึ่งเป็นขั้นตอนของการมุงหลังคาด้วย ซึ่งที่จริงแล้วก็น่าจะเป็นความคิดที่ดี น่ารับฟัง

แต่คุณควรคำนึงด้วยว่าอีกกี่วันหรือกี่เดือนจะถึงหน้าฝน โดยมากฤดูกาลเมืองไทยในปัจจุบันไม่ค่อยจะต้องตามฤดูกาลสักเท่าไหร่ ฝนคิดจะตกก็ตก คุณอาจจะต้องพึ่งกรมอุตุนิยมฯ บ้างหรือไม่ก็ตัดปัญหาโดยการให้ช่างผู้รับเหมาปฏิบัติตามบันทึกการแบ่งงวดงานเป็นการดีกว่า เพราะผู้รับเหมาก็ต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องภายหลังจากการส่งมอบบ้านแล้วเป็นระยะเวลาถึง 1 ปี ซึ่งเมื่อหน้าฝนจริงๆ ก็จะได้รู้กัน

งานหล่อคานชั้นสอง งานเสาชั้นสอง
งานหล่อคานชั้นสอง งานเสาชั้นสอง

งวดงานที่ 5

งานคานหลังคา งานโครงหลังคา งานก่อผนังอิฐ 50% งานติดตั้งวงกบประตู และวงกบหน้าต่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในงวดงานนี้ ผู้รับเหมาอาจแสดงมายากลอันน่าสมเพชกับคุณ เช่น งานก่อผนังอิฐ 50% นั้น แค่ชั้นล่าง กล่าวคือหาก 50% จริง ผนังอิฐชั้นล่างหมดต้องเสร็จ ไม่ใช่ว่าก่อผนังชั้นล่างได้แค่ครึ่งเดียวแล้วมาบอกว่า 50% เช่นนั้น คุณอาจต้องร่ายมลคาถา เพื่อทำลายม่านมายากลนั้น โดยการไม่จ่ายค่างวดงานที่ 5 นี้

หากผนังอิฐชั้นล่างยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณทั้งหมดแต่ในลักษณะมายากลแบบนี้ คุณอาจตรวจพบแต่เนิ่นๆ ได้ เช่น วันพรุ่งนี้การตรวจงานตามงวดงานก่อนชำระเงินจะถึงงวดตรวจงาน แต่เมื่อประเมินดูแล้ว ผนังอิฐไม่มีทางเสร็จทันได้ คุณก็อาจจะกล่าวเตือนผู้รับเหมาไว้ก่อน เพื่อไม่ให้คุณต้องเสียเวลากับการแก้มายากลของผู้เหมาจนมากเกินไป

ติดตั้งวงกบประตู และวงกบหน้าต่าง
ติดตั้งวงกบประตู และวงกบหน้าต่าง

ติดตั้งวงกบประตู และวงกบหน้าต่าง
ติดตั้งวงกบประตู และวงกบหน้าต่าง

งวดงานที่ 6

ต้องมุงหลังคาในส่วนนั้นให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์บนและด้านล่าง งานฉาบปูนทั้งภายนอกและภายใน ติดตั้งบ่อเกรอะ ติดตั้งบ่องานก่อผนังอิฐเสร็จ 100% งานมุงหลังคาทั้งหมดรวมถึงหลังคารอบด้านทางเดินรอบบ้าน หรือหลังคาเทอเรสต่างๆ ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ผู้รับเหมาจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว อันนี้คุณอาจต้องสังเกตให้ดี หากแปลนบ้านของคุณมีหลังคานอกจากงานก่ออิฐผนังจะต้องเสร็จทั้งหมดทั้งชั้นบน ชั้นลาง

และภายในตัวบ้าน เช่น กั้นห้องต่างๆ ห้องน้ำห้องส้วมตามแต่แบบแปลนแล้ว การติดตั้งบ่อเกรอะและบ่อซึม คุณอาจต้องเพิ่มความสนใจมากสักหน่อย เพราะบางครั้งผู้รับเหมาอาจประหยัดท่อ หรือช่างของผู้รับเหมาอาจขี้เกียจ หรือไม่มีความชำนาญในการขุดบ่อน้ำทิ้ง หรือบ่อเก็บสิ่งปฏิกูล เช่น ในกรณีที่ช่างขุดบ่อเกรอะและบ่อซึมใกล้กัน เช่นนี้ ภายภาคหน้าคุณอาจจะต้องสูบส้วมเดือนละครั้งก็ได้ เพราะน้ำจากบ่อเกรอะเกิดไหลซึมเข้าไปบ่อส้วมนั่นเอง

กั้นห้องต่างๆ ห้องน้ำห้องส้วมตามแต่แบบแปลน

งวดงานที่ 7

งานติดตั้งบานประตูและบานหน้าต่าง งานติดตั้งฝ้าเพดานทั้งภายนอกภายในทั้งหมด งานติดตั้งวัสดุพื้นผิว งานติดตั้งสุขภัณฑ์ งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและงานประปาทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในงวดงานนี้ คุณจำเป็นต้องหาเวลาตรวจสอบนานพอสมควร ไม่ต้องห่วงว่าจะใช้เวลานาน เพราะในสัญญาระบุว่าคุณจะต้องจ่ายค่างวดในแต่ละงานไม่เกิน 7 วัน ดังนั้นคุณอาจจ้างช่างอื่นๆ ที่คุณรู้จัก หรือหาเพื่อนๆ มาช่วยกันตรวจสอบ เพราะงานติดตั้งบานประตู หน้าต่างเพดาน และระบบประปา ละเอียดอ่อน

และมักเจอข้อบกพร่องหลายจุดมากอย่าตรวจแบบลวกๆ แล้วจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาเด็ดขาด!!! เป็นไปได้ยากที่จะผ่านงวดงานนี้ไปได้ โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุงใดๆ เลย ขอให้คุณจดจำไว้เลยว่า หากคุณยังหาข้อบกพร่องในงวดงานนี้ไม่ได้ “ไม่ใช่ว่าไม่มี เพียงแต่ยังหาไม่เจอเท่านั้น”ปี

งานติดตั้งฝ้าเพดาน

งวดงานที่ 8

งานติดตั้งดวงโคม งานทาสี งานเก็บส่วนที่เหลือทั้งหมด งานเก็บเศษวัสดุต่างๆ เช่น เศษปูนเศษอิฐ เศษไม้ เป็นต้น ทั้งหมด และรวมถึงงานที่ผู้ว่าจ้างให้แก้ไขที่มิได้นอกเหนือจากสัญญาทั้งหมดด้วย ซึ่งเสร็จบริบูรณ์แล้ว งวดงานนี้ก็เช่นเดียวกับงวดงานที่ 7 ขอให้คุณตรวจรับงานโดยใช้สติ อย่าทำด้วยความประมาทเป็นอันขาด ขอให้คิดเสมอว่าเงินเป็นแสนเป็นล้านนี้ คือเงินของคุณ กว่าคุณจะหาได้ หรือกว่า 20 ปีที่คุณต้องผ่อนใช้หนี้ธนาคาร หลังจากรับมอบบ้านและจ่ายเงินค่าจ้างทั้งหมดแล้ว

ผู้รับเหจะถือไพ่ที่มีแต้มเหนือคุณทันที แม้สัญญาจะระบุไว้ให้ผู้รับเหมารับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องต่างๆ ภายใน 1 ปีก็ตาม คุณอาจจะต้องนั่งปวดหัวกับข้ออ้าของผู้รับเหมา เช่น“ช่างไม่ว่างเลยครับช่วงนี้ พอดีมีงานด่วนเข้ามาเดี๋ยวผมจะโดนปรับ หรือไม่ก็โทรไม่รับสาย ตามตัวไม่เจอเลยปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ และเคยเกิดขึ้นแล้วซ้ำซาก

เงื่อนไขการตรวจงานตามงวดงานก่อนชำระเงิน

ทั้งหมดเป็นรายละเอียดที่ทางแอดมินนำมาเสนอลูกค้าเพื่อไม่ให้ลูกค้าเป็นเหยื่อของผู้รับเหมาก่อสร้างได้

เราเป็นมากว่าผู้รับเหมาทั่วไปเพราะเรามีความชำนานและความโดดเด่นที่เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครในหลากหลายสไตล์เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เราไม่อยากให้ท่านเสียเวลาเปล่า กับผู้รับเหมาทั่วไปที่ไม่มีความรับผิดชอบทิ้งงานและไม่มีประสบการณ์ที่มากพอ แต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะหาผู้รับเหมาที่ดีและมีประสบการณ์มีความชำนานและมีทีมงานจากหลายๆฝ่ายละก็ สามารถทักหาเราเพื่อที่เราจะได้ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ท่านได้ เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าเป็นเหมือนพี่น้องเราจึงให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลในแบบฉบับครอบครัว

ติดต่อเรา⁣

สร้างบ้านสไตล์โมเดิร์น

หรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์

☎️ TEL : 098-016-1989