ระบบประปา
ระบบประปา สำหรับช่างผู้ชำนาญการในการวางระบบประปานั้น ไม่มีหลักหรือสาขาวิชาชีพตายตัว โดยช่างผู้ชำนาญการและมากด้วยประสบการณ์นั้น

การเดินท่อและระบบประปา

สำหรับช่างผู้ชำนาญการในการวาง ระบบประปา นั้น ไม่มีหลักหรือสาขาวิชาชีพตายตัว โดยช่างผู้ชำนาญการ และมากด้วยประสบการณ์นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นช่างก่อสร้าง หรือช่างไฟฟ้า หรือแทบจะทุกสาขาช่าง เพราะมีหลักการในแนวคิดคล้ายกัน เช่น ในเรื่องของการออกแบบการวางท่อ และจุดในการจ่ายน้ำ เพื่อประโยชน์ในการใช้สอย หรือแม้แต่วิชาชีพอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพช่าง ก็ยังสามารถเป็นผู้ชำนาญการ ในเรื่องของการติดตั้ง ระบบประปา ได้แต่การดำเนินงานในการติดตั้งระบบประปานั้น ก็มีมาตรฐานควบคุมอยู่ใช่ว่าทำได้ทำดีทำเป็นอย่างเดียว เช่น มาตรฐานการการติดตั้งท่อประปา ซึ่งเป็นมาตรฐานจากกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติการติดตั้ง

ระบบประปา
PVC ท่อประปา มี มอก.

ระบบประปาไว้ดังนี้

1. ข้อกำหนดของท่อและอุปกรณ์ท่อประปา ภายนอกและภายในอาคาร

2. วิธีการติดตั้งที่เหมาะสมและถูกต้องสำหรับระบบท่อ แต่ละประเภทเพื่อให้ท่อต่างๆ มีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ มีความปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานติดตั้งระบบท่อประปา และสิ่งก่อสร้างข้างเคียง

3. การเลือกระบบท่อประปาและขนาดท่อประปา ให้มีทั้งคุณภาพน้ำปริมาณน้ำ แรงดันน้ำในท่อประปา ขนาดท่อประปา พร้อมทั้งคุณสมบัติของถังเก็บน้ำประปา และอุปกรณ์ประกอบซึ่งมาตรฐานนี้จะครอบคลุมรายละเอียดของการติดตั้งท่อประปา และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างครบถ้วนทั้งหมด

ระบบประปา
ระบบการเดินท่อประปาตามห้างใหญ่1

ระบบประปา
ระบบการเดินท่อประปาตามห้างใหญ่2

ดังนั้นคุณย่อมสามารถยึดหลักตามมาตรฐานการติดตั้งท่อประปาของกรมโยธาธิการนี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบการติดตั้งระบบประปาในบ้านอันแสนสุขของคุณนั่นเอง

ในการตรวจสอบท่อ อุปกรณ์ท่อ วาล์ว และส่วนประกอบท่อต่างๆ คุณจะต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียด ซึ่งในบางครั้งผู้รับเหมาอาจเล่นกล โดยนำเอาอุปกรณ์เก่าที่อาจเหลือถอดออกจากงานอื่นๆ มาย้อมใช้ในบ้านของคุณ ในการตรวจสอบนั้น คุณอาจสังเกตโดยการสุ่มตรวจอุปกรณ์อย่างข้อต่อชนิดต่างๆ ว่า มีคราบกาวเก่าหรือไม่ ซึ่งคุณอาจใช้นิ้วสัมผัสก็ได้ ซึ่งตรวจสอบได้ไม่ยาก นอกจากนี้อุปกรณ์ต่างๆ ยังต้องมีคุณภาพที่เหมาะสมตามลักษณะงานและความปลอดภัยด้วย เช่น จะต้องมีตรารับรองคุณภาพ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. นั่นเอง

ระบบประปา
pvc ข้อต่อในหลากหลายทางที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อตามรูปแบบงานได้

การออกแบบการวางระบบประปาของบ้านในปัจจุบัน ยังคงนิยมฝังท่อไว้ในผนังอิฐอยู่ เพราะท่อน้ำมีความทนทานและสามารถฝังตัวอยู่ในผนังได้ยาวนานจนอาจกล่าวได้มีอายุยืนยาวเท่ากับตัวบ้านเลยก็ว่าได้ แต่แม้ท่อนจะฝังตัวอยู่ผนังอย่างปลอดภัยก็ตาม ปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็คือ “ข้อต่อเกลียวในที่ใช้ติดตั้งวาล์วเกิดชำรุดเสียหาย ไม่ว่าสาเหตุนั้นจะเกิดจากเกลียวในหวาน แตก หรือเกิดการชำรุดเสียหาย ด้วยสาเหตุอันใดก็แล้วแต่ หากไม่สามารถเปลี่ยนข้อต่อนั้นได้ คุณจำเป็นต้องรอผนังกระเบื้องห้องน้ำอันหรูหราของคุณออก เพื่อทำการซ่อมแซมท่อส่งน้ำที่เกิดความเสียหายตรงบริเวณข้อต่อเกลียวในนั้นเช่นนี้เป็นตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นเกือบจะทุกบ้านเรือน ดังนั้นหากระบบท่อประปาของคุณฝังอยู่ภายในผนังแล้ว คุณจำเป็นต้องกำชับผู้รับเหมาให้เลือกใช้อุปกรณ์ข้อต่อเกลียวในที่ทำด้วยวัสดุที่เป็นโลหะ เช่น ทองเหลือง เป็นต้น

ระบบประปา
pvc 4 ทาง

เพราะเกลียวทองเหลืองจะมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าเกลียวที่เป็นเนื้อ PVCเหมือนตัวท่อน้ำนั่นเองและนอกจากนี้การติดตั้งท่อประปา ช่างผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการติดตั้งระบบด้วยความประณีต เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยการเลี้ยว การหักมุม การเปลี่ยนแนวระดับ จะต้องใช้ข้อต่อที่เหมาะสมให้กลมกลืนกับลักษณะของพื้นที่ของอาคารบ้านเรือนในส่วนนั้นๆ ซึ่งแนวท่อจะต้องอยู่ในระดับที่ขนานหรือตั้งฉากกับพื้นหรือผนังในกรณีที่จะต้องแขวนท่อจากเพดาน ช่างผู้รับเหมาจะต้องแขวนให้ท่อนั้นชิดด้านบนให้มากที่สุดเท่าที่จะดำเนินการได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อนั้นกีดขวางสิ่งที่ติดตั้งบนเพดาน อาทิเช่น โคมไฟ เป็นต้น หากในบางกรณีที่จำเป็นจะต้องฝังท่อประปาใต้ดินคู่กับท่อทางระบายน้ำ จะต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เมตร อีกทั้งการเดินแนวท่อประปาและอุปกรณ์อื่นๆ ช่างผู้รับเหมาจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ท่อประปาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นการกีดขวางหน้าต่าง ประตู และช่องที่จำเป็นต้องเปิดอยู่เสมอ

ระบบประปา
ข้อต่อ ท่อ pvc ในการเดินระบบน้ำประปา

อีกประการหนึ่งที่ช่างผู้รับเหมาจะต้องคำนึงให้จงหนักก็คือ ช่างผู้รับเหมาควรจะติดตั้งท่อประปา โดยคำนึงถึงการแก้ไขหรือซ่อมแซมในอนาคตอีกด้วย ซึ่งต้องยึดถือของความสะดวก และความปลอดภัยเป็นหลัก หรือหากเป็นกรณีที่ช่างผู้รับเหมาจำเป็นต้องติดตั้งท่อประปาที่อยู่ในแนวดิ่ง หรือแนวตั้ง ท่อประปานั้นจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และสามารถรักษาแนวแกนของท่อไว้ได้ โดยตลอดสำหรับท่อประปาทุกชนิด ที่ต่อเชื่อมเข้าด้วยกัน ช่างผู้รับเหมาจะต้องติดตั้งให้รอยต่อมีความแน่นหนาและแข็งแรง พอที่จะรับน้ำหนักของท่อได้ อีกทั้งยังสามารถทนต่อแรงดันน้ำภายในท่อได้อย่างปลอดภัย และไม่มีการรั่วซึมด้วย และอีกประการสำคัญ ที่คุณจำเป็นต้องตรวจสอบก่อน รับมอบงวดงานที่ 7นั้นคือ

ระบบประปา
ท่อ pvc 2หุน

ระบบประปา
การเดินระบบน้ำสุขภัณฑ์

การตรวจสอบท่อประปา ที่ต่อเข้ากับเครื่องสุขภัณฑ์ โดยจะต้องดำเนินการด้วยความประณีต และนอกจากนี้การเดินท่อประปาจะต้อง เพื่อระยะปลายก๊อกน้ำให้อยู่สูงกว่าที่รองรับนั้นด้วย ส่วนในเรื่องของการต่อท่อประปาแบบอัดแน่น โดยใช้น้ำยาประสานหรือกาวติดต่อ โดยช่างผู้รับเหมาจะต้องสอดท่อเข้าไปในข้อต่อต่างๆ ให้สุดและแน่นหนา พอที่จะรับแรงดันของน้ำได้ ซึ่งโดยมากแล้วภายในข้อต่อต่างๆ จะมีจุดสิ้นสุดของการสอดท่อเป็นตัวบังคับไว้แบบตายตัวอยู่แล้วUN

เราเป็นมากว่า(ผู้รับเหมา)ทั่วไปเพราะเรามีความชำนานและความโดดเด่นที่เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครในหลากหลายสไตล์ไม่ว่างจะ รับออกแบบบ้าน รับออกแบบบ้านชั้นเดียว รับออกแบบบ้านสองชั้น บิ้วอินห้องนอน บิ้วอินตู้เสื้อผ้า บิ้วอินคอนโด หรือ บิ้วอินห้องนั่งเล่นก็ตามที รวมถึงงานรับเหมาก่อสร้างก็เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นรับเหมาก่อสร้างบ้าน หรือ รับเหมาก่อสร้างในรูปแบบอื่นๆก็ตามที และยังไม่เหมารวมถึงงานรีโนเวท เช่น รีโนเวทบ้านชั้นเดียว รีโนเวทบ้าน 2 ชั้น หรือ รับรีโนเวทบ้านเก่า รับรีโนเวทบ้านไม้เก่า หรือ รับรีโนเวทบ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น เราก็ผ่านงานทั้งงานออกแบบบ้าน 3D หรือ งานก่อสร้างมาอย่างโชคโชนนับไม่ถ้วน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เราไม่อยากให้ท่านเสียเวลาเปล่า กับผู้รับเหมาทั่วไปที่ไม่มีความรับผิดชอบทิ้งงานและไม่มีประสบการณ์ที่มากพอ แต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะหาผู้รับเหมาที่ดีๆและมีประสบการณ์มีความชำนานและมีทีมงานจากหลายๆฝ่ายละก็ สามารถทักหาเราเพื่อที่เราจะได้ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ท่านได้ เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าเป็นเหมือนพี่น้องเราจึงให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลในแบบฉบับครอบครัว

ติดต่อเรา⁣

ระบบประปา

หรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์

☎️ TEL : 098-016-1989

ใส่ความเห็น