คุมงานก่อสร้าง
คุมงานก่อสร้าง มีกี่ขั้นตอน และใครบ้างที่สามารถคุมงานก่อสร้างให้กับเราได้บ้าง ถ้าไม่รู้เรามาดูกัน รับ คุมงานก่อสร้าง (ครบจบไม่ทิ้งงาน)

คุมงานก่อสร้างอย่างไรให้ผู้รับเหมาเชื่อฟังและไม่ทิ้งงาน

การที่เราจะควบ คุมงานก่อสร้าง ของผู้รับเหมานั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อให้โครงการสร้างบ้านหรืออาคารออกมาสำเร็จตามความคาดหวัง และเป็นไปตามความหน้าจะเป็นที่เหมาะสม และสามารถใช้งานบ้านหรืออาคารเหล่านั้นได้ในระยะยาว โดยที่ไม่จำเป็นต้องแก้ไขจนต้องเรียบงบประมาณโดยสิ้นเปลือง ดังนั้นนี่คือขั้นตอนคุมงานก่อสร้าง ที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้ ดังต่อไปนี้:

คุมงานก่อสร้าง
เลือกผู้รับเหมาที่เหมาะกับงานคุณ

วางแผนและกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน

  • ก่อนที่จะเริ่มโครงการก่อสร้างบ้านหรืออาคาร คุณต้องวางแผน และกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน รวมถึงการกำหนดระยะเวลาไว้อย่างแน่ชัด และเหมาะสมสำหรับการดำเนินงาน คุมงานก่อสร้าง และต้องมีการกำหนดงบประมาณที่สอดคล้องกับโครงการสร้างบ้านหรืออาคาร ที่คุณได้ตั้งเป้าหมายหรือประเมินเอาไว้

เลือกผู้รับเหมาให้ตอบโจทย์กับโครงการที่คุณจะทำ

  • คุณต้องเลือกผู้รับเหมาที่สามารถคุมงานก่อสร้างให้กับเราได้ รวมถึงต้องมีความสามารถและมีความชำนาญ และประสบการณ์ ในงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง กับโครงสร้างที่เรากำลังจะสร้าง ควรตรวจสอบผลงานที่ผ่านๆมาของบริษัทที่คุณได้จ้างมา และพิจารณาความสามารถในการทำงานร่วมกันกับผู้รับเหมานั้นๆ ก่อนที่จะลงมือจ้างงาน

วางแผนงานและตารางเวลา

  • เราควรวางแผนการทำงานร่วมกับผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด และจัดตารางเวลาการทำงานที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามตามแนวทางที่กำหนดไว้ เเราควรตรวจสอบและปรับปรุงตารางเวลาเมื่อมีความจำเป็น หรือในยามคับขัน เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกจุด

ควบคุมการปฏิบัติงาน

  • คุณควรเฝ้าระวังการดำเนินงานในโครงการต่างๆที่คุณกำลังจะทำ และควรตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างบ้าน และอาคาร ให้แน่ใจว่าถูกต้องตามแผนงานก่อสร้างที่เหมาะสมหรือเปล่า และควรตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่าผลงานในการสร้างบ้าน หรืออาคารนั้นๆออกมาในแนวทางที่ถูกวิธี และใช้งานได้ในระยะเวลาอันยาวนาน
ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ใครบ้างที่สามารถคุมงานก่อสร้างบ้านและอาคารของเราได้

การคุมงานก่อสร้าง นั้นมีหลายบริบท หรือหลายบทบาท และหลายบุคคล ที่สามารถเข้ามาคุมงานก่อสร้างของเราได้ เพื่อให้งานสร้างบ้านหรืออาคารของเรา ดำเนินไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และถูกวิธีมากที่สุด ทั้งหมดนี้คือบุคลากร ที่มีความสามารถ และเป็นบุคลากร ที่ควรจะมีบทบาท ในการคุมงานก่อสร้าง เพราะเป็นงานเฉพาะด้าน ซึ่งต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ในการคุมงานก่อสร้างด้วย

1.ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

บทบาทสำคัญของผู้จัดการโครงการคือการวางแผน, ควบคุมงาน, การจัดทีมงานและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง และการติดต่อสื่อสารกับผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

วิศวกร สถาปนิก คือบุคคลที่คุณไว้ใจได้

2.วิศวกรโครงสร้าง (Structural Engineer)

วิศวกรโครงสร้างมีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบความเข้ากันได้ของโครงสร้างสำหรับการก่อสร้าง พวกเขาสามารถให้คำแนะนำในการออกแบบและเลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับโครงการนันๆได้

3.วิศวกรรม และ สถาปนิก (Architectural and Engineer)

วิศวกรรม และสถาปนิก มีบทบาท ในการควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการออกแบบ และแนวทางในการคำนวณงานก่อสร้าง ให้ออกมาสวยงามและถูกต้องตามหลักวิศวกรรมมากที่สุด และสามารถให้คำแนะนำในการเลือกวัสดุ และกระบวนการก่อสร้าง และการออกแบบโครงสร้างได้อย่างเหมาะสม

4.ผู้ควบคุมงาน (Site Supervisor)

ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่เฝ้าระวังการดำเนินงานในสถานที่ก่อสร้าง พวกเขาตรวจสอบคุณภาพงาน ควบคุมการปฏิบัติตามแผนและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

5.ผู้รับเหมา (Contractor)

ผู้รับเหมามีบทบาทอย่างมากในการดำเนินงานต่องานคุมงานก่อสร้าง ถ้าได้ผู้รับเหมาที่ดีมีความสามารถก็จะทำให้งาน ก่อสร้างบ้านหรืออาคารออกมาเรียบง่าย และการดำเนินการออกมา FLOW มากที่สุด

ผู้รับเหมาควรมีคุณสมบัติที่มากพอ

วิธีเลือกผู้รับเหมาคุมงานก่อสร้างอย่างถูกวิธี

การเลือกผู้รับเหมาเพื่อมาคุมงานก่อสร้างนั้น จำเป็นต้องทำเป็นขั้นตอน และสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพื่อให้คุณได้ผู้รับเหมา ที่มีความรับผิดชอบ และความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินโครงการ ทั้งงานสร้างบ้าน หรืออาคาร ของเรา ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ เป็นสิ่งที่คุณสามารถปฏิบัติตาม เพื่อเลือกผู้รับเหมา ที่เหมาะสมได้เช่นกัน:

วิเคราะห์ความต้องการก่อนที่จะดำเนินการสร้างจริง

1.วิเคราะห์ความต้องการ: ก่อนที่จะเลือกผู้รับเหมา คุณควรวิเคราะห์และกำหนดความต้องการของโครงการอย่างชัดเจน รวมถึงขอบเขตงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน และงบประมาณที่พร้อมจ่าย

2.ระบุรายละเอียดของผู้รับเหมาที่ต้องการ: กำหนดคุณสมบัติและความสามารถที่คุณต้องการให้กับผู้รับเหมา เช่น ประสบการณ์ในงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง การรับรองคุณภาพงาน และความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานอื่นๆ

ตรวจสอบผลงานเพราะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา

3.ค้นหารายชื่อผู้รับเหมามีความสามารถ และมีความเหมาะสม: หากไม่มีผู้รับเหมาที่รู้จัก คุณสามารถเริ่มต้นโดยการค้นหาผู้รับเหมาผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือขอคำแนะนำจากคนรู้จักในวงกลุ่มอาชีพของคุณ

4.ตรวจสอบผลงาน และความเชื่อถือได้: ตรวจสอบผลงานที่ผู้รับเหมาทำมาในโครงการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นบ้านเองหรืออาคารก็ตามที ว่ามีความเรียบร้อยไหมจากผลงาน ก่อสร้างที่ผ่านๆมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่า งานก่อสร้างทั้งหมด ที่เรากำลังจะดำเนินการสร้าง ออกมาเป็นระเบียบและเรียบร้อยมากที่สุด โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงผลเสียในภายหลัง

เราเป็นมากว่าผู้รับเหมาทั่วไปเพราะเรามีความชำนานและความโดดเด่นที่เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครในหลากหลายสไตล์เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เราไม่อยากให้ท่านเสียเวลาเปล่า กับผู้รับเหมาทั่วไปที่ไม่มีความรับผิดชอบทิ้งงานและไม่มีประสบการณ์ที่มากพอ แต่ถ้าลูกค้าต้องการที่จะหาผู้รับเหมาที่ดีและมีประสบการณ์มีความชำนานและมีทีมงานจากหลายๆฝ่ายละก็ สามารถทักหาเราเพื่อที่เราจะได้ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ท่านได้ เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าเป็นเหมือนพี่น้องเราจึงให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลในแบบฉบับครอบครัว

ติดต่อเรา⁣

คุมงานก่อสร้าง

หรือโทรติดต่อได้ที่เบอร์

☎️ TEL : 098-016-1989