ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน

ผู้รับเหมาทิ้งงาน สาเหตุสำคัญที่ผู้รับเหมาทิ้งงานนั้น จะอยู่หลายสาเหตุ แต่ก็มีบ้างที่สาเหตุเกิดมาจากผู้ว่าจ้าง ที่ทำให้ผู้รับเหมากดดัน