เสาบ้าน สูง 4 เมตร.

เสาบ้าน คานบ้าน ทำหน้าที่รับน้ำหนักตามแกนตั้ง เช่น หลังคา พื้นอาคาร คาน แล้ว ถ่ายนํ้าหนักโครงสร้างทั้งหมดลงสู่ฐานราก